អំពើ ល្អរបស់ លោក យឹមសារ៉ាន់ បានដក់ជាប់ បេះដូង ប្រជាជន

នគរបាលជាមិត្តនៃប្រជាជនស្លូតត្រង់ តែជាសត្រូវចំពោះជនទុច្ចរិត។

អំពើល្អ ក្នុងការបំពេញភារៈកិច្ច សីលធម៌សង្គម អត្តចរិករាក់ទាក់រាប់អាន របស់លោកអធិការមាននៅក្នុងចិត្តប្រជាជនស្លូតត្រង់។

សូមអស់លោកដែលបានទទួលការទុកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលប្រគល់តួនាទីតាមតំណែងផ្សេងៗ មើលគំរូលោក យឹមសារ៉ាន់ អធិការនៅពេលដែលផ្ទេរភារៈកិច្ចចេញ ប្រជាជនជាច្រើនពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ មន្រ្តីក្រោមឱវាទ សារព័ត៌មាន… សម្តែងទឹកចិត្តអាណិត គោរពស្រឡាញ់ សោកស្តាយចំពោះរូបគាត់។

និមិត្តរូបនៃមន្ត្រីល្អ យកអំពើល្អជួយប្រជាជនសូមជូនពរនិងផ្តល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់លោកអធិការបន្តរអំពើល្អ បំពេញភារៈកិច្ច ជូនជាតិប្រជាជន។